Kiểm tra mở và đóng port VPS Linux

Article ID: 990
Cập nhật gần nhất: 27 Th05, 2023

Đóng/mở Port CentOS được quản lý thông qua hệ thống tường lừa mặc định, Iptables đối với CentOS 6 và FirewallD đối với CentOS 7

1. Mở port VPS.

Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:
– Đối với Iptables.

iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables restart

– Đối với FirewallD.

  • Nếu muốn mở bọn tạm thời các bạn dùng lệnh sau (Port sẽ bị đóng nếu khởi động lại hệ thống)
firewall-cmd --zone=public --add-port=xxx/tcp
  • Để mở port vĩnh viến các bạn dùng lệnh sau
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=xxx/tcp

Sau đó reload lại firewalld

firewall-cmd --reload

2. Đóng port VPS.

– Đối với Iptables, chỉnh sửa trực tiếp file /etc/sysconfig/iptables và comment(#) những dòng có port cần đóng.

nano /etc/sysconfig/iptables

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save 
service iptables restart

– Đối với FirewallD.

firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-port=xxx/tcp
firewall-cmd --reload

3. Kiểm tra lại port đang mở.

Kiểm tra danh sách các port đang mở.

- Đối với Iptables

iptables -L -n

-  Đối với FirewallD.

firewall-cmd --list-all

Ngoài ra có thể check trên website Port check

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 990
Cập nhật gần nhất: 27 Th05, 2023
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0