Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Centos 7

Article ID: 884
Cập nhật gần nhất: 08 Th01, 2022

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL/MariaDB và PHP/PHP-FPM để tạo nên một môi trường máy chủ Web giúp triển khai các website trên môi trường Internet. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cách cài đặt LAMP trên Centos 7.

Cài đặt Apache

Để cài đặt Apache trên centOS các bạn chạy các lệnh sau

yum -y install epel-release
yum -y update
yum -y install httpd

Tiếp theo các bạn cần tiến hành khởi động Apache bằng cách chạy 2 lệnh sau

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Cài đặt MariaDB

Các bạn tạo file /etc/yum.repos.d/mariadb.repo với nội dung sau

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4.12/rhel7-amd64/
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Để cài đặt MariaDB các bạn chạy lệnh sau

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Sau khi cài  đặt MariaDB các bạn tiến hành đặt mật khẩu root bằng cách chạy 2 lệnh sau

systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Nhấn phím Enter
Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n
Change the root password? [Y/n]: Y
New password: Nhập password root các bạn muốn tạo
Re-enter new password: Nhập lại password root
Remove anonymous users? [Y/n] : Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n] : Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Cài đặt PHP-FPM

Để cài đặt PHP-FPM các bạn chạy các lệnh sau

yum -y install yum-utils
rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y update

yum-config-manager --enable remi-php73
yum -y install php php-fpm php-ldap php-zip php-embedded php-cli php-mysql php-common php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-soap php-json php-simplexml php-process php-curl php-bcmath php-snmp php-pspell php-gmp php-intl php-imap perl-LWP-Protocol-https php-pear-Net-SMTP php-enchant php-pear php-devel php-zlib php-xmlrpc php-tidy php-mysqlnd php-opcache php-cli php-pecl-zip unzip gcc

Cài đặt PhpMyAdmin

Để cài đặt PhpMyAdmin các bạn chạy lần lượt các lệnh sau

cd /usr/share
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdmin
rm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
rm -rf /usr/share/phpMyAdmin/setup

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt LAMP trên CentOS 7. Chúc bạn thành công.

Article ID: 884
Cập nhật gần nhất: 08 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0