Hướng dẫn quản lí các dịch vụ đã đăng kí

Nếu bạn không nhớ mình đã đăng kí các dịch vụ nào tại HOSTVN, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây.

Bạn đăng nhập vào Tài khoản khách hàng 

Chọn phần Quản lí dịch vụ, Danh sách các dịch vụ bạn đã đăng kí sẽ hiển thị ra

Tại danh sách này, bạn có thể nhìn được 1 cách tổng quan các dịch vụ của mình:

- Cột PRODUCT/SERVICE (SẢN PHẨM/DỊCH VỤ): Hiển thị các dịch vụ mà bạn đã đăng kí.

- Cột PRICE (ĐƠN GIÁ): Giá của dịch vụ bạn đang sử dụng tương ứng với thời gian đăng kí dịch vụ (Giá này chưa bao gồm 10% VAT).

- Cột NEXT DUE DATA (NGÀY HẾT HẠN): Thời gian hết hạn hợp đồng

- Cột STATUS (Trạng thái): Trạng thái dịch vụ mà bạn đang sử dụng

Đối với các dịch vụ đang Active, bạn có thể xem chi tiết về dịch vụ của mình bằng cách bấm vào mũi tên ở phía cuối dịch vụ.

 Giao diện sẽ hiển thị ra như sau:

Đăng nhập nhanh vào hosting qua một click

Tại mục này, ngoài việc bạn có thể xem được các thông tin cơ bản về dịch vụ như Ngày hết hạn dịch vụ, Thời gian đăng kí, Chi phí đăng kí.....bạn có thể Đăng nhập ngay vào tài khoản quản lí dịch vụ của mình mà không cần nhớ thông tin đăng nhập bằng cách bấm vào nút Login.

Tại mục Tài khoản dịch vụ, bạn có thể xem được Thông tin đăng nhập vào dịch vụ (bao gồm user và password) và Đổi mật khẩu đăng nhập vào dịch vụ bằng cách nhập mật khẩu mới vào ô Newpassword và nhập lại mật khẩu mới vào ô Confirm New Password sau đó bấm Lưu thay đổi

 

Chúc bạn Quản lí dịch vụ của mình hiệu quả!Article ID: 314
Cập nhật gần nhất: 12 Th05, 2022
Lần sửa đổi: 5
Quản lý dịch vụ -> Tài khoản khách hàng -> Hướng dẫn quản lí các dịch vụ đã đăng kí
https://kb.hostvn.net/hung-dn-quan-li-cac-dch-v-da-dang-ki_314.html