Tăng, giảm các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin

Để tăng các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin các bạn làm như sau:

Chọn Select PHP Version

Chọn Switch To PHP Options và tăng các thông số cần thiết

Các thông số có thể điều chỉnh:

max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
post_max_size
upload_max_filesize

Chúc các bạn thao tác thành công với hướng dẫn trên.Article ID: 483
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin -> Tăng, giảm các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin
https://kb.hostvn.net/tang-giam-cac-thong-s-php-trong-hosting-s-dng-direct-admin_483.html