Tăng, giảm các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin

Article ID: 483
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020

Để tăng các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin các bạn làm như sau:

Chọn Select PHP Version

Chọn Switch To PHP Options và tăng các thông số cần thiết

Các thông số có thể điều chỉnh:

max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
post_max_size
upload_max_filesize

Chúc các bạn thao tác thành công với hướng dẫn trên.

Article ID: 483
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0