Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng lệnh grep cơ bản.

# grep ‘word’ filename
# grep ‘string1 string2′ filename
# cat otherfile | grep ‘something’
# command | grep ‘something’

# grep Port /etc/ssh/sshd_config
# grep -i port  /etc/ssh/sshd_config  ( sử dụng -i nếu bạn không nhớ chính xác là từ viết hoa hay không viết hoa )

#  grep -c Port /etc/ssh/sshd_config

#grep -n Port /etc/ssh/sshd_config

# grep -v 22 /etc/ssh/sshd_config

# grep ^P /etc/ssh/sshd_config

# grep yes$ /etc/ssh/sshd_config

# cat /proc/cpuinfo |grep cpuArticle ID: 51
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux
https://kb.hostvn.net/hung-dn-s-dng-lnh-grep-trong-linux_51.html