Quy trình đăng ký tên miền ".gov.vn"

Article ID: 349
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019

I. Nguyên tắc thực hiện:

  1. Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm:
    • Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (a).
    • Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm (a) ở trên.
  2. Tên miền “.gov.vn” phải đặt theo tên gọi của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, dễ phân biệt với tên của các tổ chức khác và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”
  3. Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thuộc cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo quy định của pháp luật; Bản khai đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo mẫu quy định tại mục II bên dưới.

II. Quy trình thực hiện:

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Lựa chọn tên miền

Chủ thể

- Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS (Tại đây)

- Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Điều 6 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

2

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

- Chủ thể

- NĐK trong nước

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký có xác nhận của chủ thể với các nội dung theo mẫu quy định , nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu đính kèm).

(2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng và gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của HOSTVN.

Lưu ý: Trường hợp chưa rõ về đối tượng đăng ký, hoặc ý nghĩa tên miền đăng ký, HOSTVN sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức nộp thêm các giấy tờ liên quan theo hướng dẫn.

Tải bản đăng ký tại đây.

3

NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt

- NĐK trong nước;

- VNNIC

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, HOSTVN sẽ chuyển hồ sơ đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.

4

VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ

- NĐK trong nước

- VNNIC

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:

·      Trường hợp hồ sơ hợp lệ: NĐK thực hiện theo bước 5;

·      Trường hợp hồ sơ chưa đủ sở cứ (chưa rõ về đối tượng đăng ký, hoặc ý nghĩa tên miền đăng ký): VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ với chủ thể cung cấp thêm các giấy tờ xác minh (bản cam kết và giải trình việc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo biểu mẫu BM-QLTN-QT-02-02, hoặc các giấy tờ khác);

·      Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

Tải bản khai xác minh tên miền tại đây.

5

Thực hiện việc đăng ký tên miền

NĐK trong nước

Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý  để NĐK thực hiện việc đăng ký tên miền.

Article ID: 349
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 41
Attached files