Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 4 kết quả
... cập vào tài khoản Office 365 Truy cập vào trang web ... 2: Đổi mật khẩu Office 365 Tại đây, bạn có thể ...
05 Th12, 2022 Lượt xem: 0
Đầu tiên, bạn đăng nhập vào Microsoft Teams bằng tài khoản của mình tại Đây Bước 1: Truy cập mục lục Calendar (Lịch) tại giao diện của Microsoft Teams, sau đó chọn Start meeting Tại giao diện mở ra, bạn bắt đầu cuộc họp trực tuyến bằng cách chọn tiếp tục Join now Bước 2: Chia sẻ cuộc họp ...
05 Th12, 2022 Lượt xem: 0
... mới bắt đầu với Office 365? Đừng lo lắng, bài viết ... và sử dụng Email Office 365 hết sức đơn giản và ... diện sử dụng của Office 365 Sau khi bạn đăng nhập ...
01 Th12, 2022 Lượt xem: 0