Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 11 kết quả
item Hướng dẫn tạo và trỏ bản ghi DKIM để xác thực tên miền gửi mail
... mail bằng SPF, chúng ta cần ... mail. Việc này giúp chúng ta ... mail sẽ không vào hòm thư ...
20 Th07, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Zoho Mail
... mail, bạn đăng nhập vào Email, ... mail (Thiết lập), tại ô Tài ... khẩu Bước 2: Tại trang Zoho Accounts, chọn Đổi mật khẩu ...
29 Th05, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong Zoho Mail
... Với Zoho Mail, mặc định ngôn ngữ hiển ... mail - Đường dẫn, thông tin ... mail khi bạn đăng ký dịch ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn tạo tài khoản email mới
... mail mới các bạn đăng nhập ... vào Zoho Mail admin (https://mailadmin.zoho.com/) sau đó làm ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email
... mail của bạn, chọn Setting Sau ... sơ, thông tin cá nhân (Zoho Account) của bạn sẽ được ... hiển thị. Tại trang Zoho Account -> Chọn Thông tin ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn thiết lập trả lời email tự động
... động trả lời email trong Zoho Mail là tính năng tự ... mail được gửi đến cho bạn ... mail của khách hàng, đối tác ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn tạo Nhóm trong Zoho Mail
... mail Setting -> Chọn bảng Nhóm ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc mail (email filtering) trong Zoho Mail
... mail có tác dụng lọc những ... mail được gửi đến hoặc gửi ... lọc email của tên miền zoho ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn thay đổi Logo Branding, Tên công ty...
... công ty trong giao diện Mail làm tăng tính nhận diện ... ty…bạn cần đăng nhập vào Zoho Mail Control Panel với user ... Link: https://mailadmin.zoho.com/ Tại Control Panel Mail Admin, chọn Change Logo để ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn thiết lập chính sách cho việc đặt mật khẩu
... mail thường có thói quen sử ... mail của mình. Bài viết này ... mail không bị hack. Đăng nhập ...
27 Th03, 2020 Lượt xem: 0

← Trước Tiếp theo
1 2