Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 3 kết quả
... 1. Tên miền quốc tế là gì? Tên ... miền quốc tế là những tên ... miền được cấp bởi tổ chức ...
02 Th11, 2023 Lượt xem: 0
... Xác thực tên miền về Google site Để tiến ... hành trỏ tên miền về Google site, các bạn ... Sau đó xác thực tên miền trên công cụ webmaster tool ...
06 Th05, 2023 Lượt xem: 0
... biết cách đăng ký tên miền chuẩn SEO? Tên miền chuẩn ... việc lựa chọn một tên miền website gắn bó lâu dài ... điều rất quan trọng. Tên miền website nếu đã xác định ...
03 Th04, 2023 Lượt xem: 0