Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 3 kết quả
... cách kiểm tra trạng thái tên miền của mình. Trạng thái ... việc các bản ghi trên tên miền đã được cập nhật ... cập vào Website. (2) Nhập tên miền của bạn vào. (3) ...
13 Th03, 2019 Lượt xem: 0
... Bạn đang sở hữu một tên miền tại HOSTVN.NET và đang ... có nhu cầu chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác. ... các bạn thực hiện chuyển tên miền đi một cách đơn ...
27 Th12, 2017 Lượt xem: 155
... Tên miền nói chung, là một cái ... tên hiển thị ngắn gọn bằng ... cách khác, ta sử dụng tên miền nhằm mục đích ghi ...
09 Th06, 2014 Lượt xem: 1841