Mail cho bạn bè
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Nhập chính xác những chữ cái bạn thấy trong hình vào ô bên trên.Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Đầu tiên bạn đăng nhập ssh vào server và mở file /etc/my.cnf

Tìm đến dòng

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

Bạn có thể bỏ dòng này nếu không muốn ghi log mysql

Hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có  (chỉ cho phep ghi log 10 ngày và ghi không quá 100MB)

expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M

Lưu file my.cnf lại và khởi động lại dịch vụ mysql bằng lệnh sau

service mysql restart

Chúc các bạn thành công