CHMOD là gì?

Article ID: 148
Cập nhật gần nhất: 17 Th06, 2014

CHMOD nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp với cấu hình bảo mật của HOSTVN, các bạn nên CHMOD theo chuẩn 644 với file, 755 với thư mục.

Các thành phần của CHMOD

CHMOD  thực chất chính là thao tác thay đổi các quyền sau:

  • “Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
  • “Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w”, và được biểu diễn bằng số 2
  • “Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1

Thay đổi quyền hạn

CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:

  • “Owner” – chủ sở hữu của file/thư mục
  • “Group” – Nhóm mà Owner là thành viên
  • “Public / Others/ Everybody”: những người còn lại

CHMOD 1 thư mục là 755 có nghĩa như sau:

7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)

Article ID: 148
Cập nhật gần nhất: 17 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1641
Tags

Also read