HTTP là gì?

Article ID: 735
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021

HTTP là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol. Đây là giao thức đang được sử dụng để chuyển các tài liệu siêu văn bản giúp World Wide Web có thể thực hiện được.

Địa chỉ web chuẩn như http://hostvn.net được gọi là URL và ở đây tiền tố http cho biết giao thức của nó

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 735
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0