URL là gì?

Article ID: 736
Cập nhật gần nhất: 02 Th04, 2021

URL viết tắt của Uniform Resource Locator, và được sử dụng để xác định địa chỉ trên World Wide Web. URL là định danh mạng cơ bản cho bất kỳ tài nguyên nào được kết nối với web (ví dụ: các trang siêu văn bản, hình ảnh và tệp âm thanh).

URL sẽ có định dạng sau:

protocol://hostname/other_information

Giao thức (protocol) chỉ định cách thông tin được truyền từ một liên kết. Giao thức được sử dụng cho tài nguyên web là Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP). Các giao thức khác tương thích với hầu hết các trình duyệt web bao gồm FTP, telnet.

Theo sau giao thức là dấu hai chấm, hai dấu gạch chéo và sau đó là tên miền. Tên miền là máy tính chứa tài nguyên.

Các liên kết đến các tệp hoặc thư mục con cụ thể có thể được chỉ định thêm sau tên miền. Tên thư mục được phân tách bằng dấu gạch chéo về phía trước.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 736
Cập nhật gần nhất: 02 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0