WWW là gì?

Article ID: 734
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021

WWW là viết tắt của World Wide Web. Định nghĩa kỹ thuật của World Wide Web là - Tất cả tài nguyên và người dùng trên Internet đang sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP).

Một định nghĩa rộng hơn đến từ tổ chức mà nhà phát minh Web Tim Berners-Lee, World Wide Web Consortium (W3C): World Wide Web là vũ trụ thông tin có thể truy cập mạng, một hiện thân của tri thức nhân loại.

Nói một cách dễ hiểu, World Wide Web là một cách trao đổi thông tin giữa các máy tính trên Internet, liên kết chúng lại với nhau thành một bộ sưu tập khổng lồ các tài nguyên đa phương tiện tương tác.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 734
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0