Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng Directadmin

Article ID: 325
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Để cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng Directadmin thì yêu cầu phiên bản Directadmin của bạn phải là 1.50.1 hoặc cao hơn, sau đó bạn cần thực hiện các bước sau:


Bước 1: Bật SNI (nếu đã bật bạn có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước 2)
Đăng nhập vào VPS bằng SSH và sử dụng lệnh sau:

echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 2: Bật Let’s Encrypt

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Lưu file và tiến hành khởi động lại dịch vụ Directadmin

/etc/init.d/directadmin restart

Bước 3: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
./build update
./build letsencrypt

Sau khi cài đặt Let’s Encrypt lên hệ thống có sẵn DirectAdmin hoàn tất, bạn có thể truy cập vào User Level -> SSL Certificates để tiếp tục cài đặt SSL cho domain với Let’s Encrypt trên DirectAdmin.

Article ID: 325
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 78