Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc email ( filtering email) trong email business

Article ID: 425
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019

Chức năng lọc email (filter mail) có tác dụng lọc những email được gửi đến theo tên miền hay nội dung vào 1 folder mà bạn muốn.

Để sử dụng chức năng này, bạn có thể vào phần Setting (Cài đặt) => Content filtering (Lọc nội dung) -> New (Tạo mới)

Tại đây bạn có thể tùy chọn lọc email theo tên miền, địa chỉ, tiêu đề, nội dung .v.v. trong email để phân loại email bạn muốn.

Ví Dụ: Mình sẽ lọc những email được gửi tới từ địa chỉ hostvn.net vào folder Đối tác.

Bước 1: Đặt tên cho bộ lọc

Bước 2: Tiếp theo chúng ta đặt điều kiện lọc tại mục Conditions (Điều kiện) -> New Condition (Tạo điều kiện mới)

Bước 3: Thiết lập hành động.

Chúng ta sẽ đặt hành đồng di chuyển thư từ domain hostvn.net vào mục Đối tácActions (Hành động) -> New Actions (Tạo hành động mới)

Sau khi thiết lập xong chúng ta bấm Save để bộ lọc có tác dụng

Article ID: 425
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0