Hướng dẫn sửa lỗi Roundcube Database Error trên DirectAdmin

Article ID: 1016
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2023

Roundcube webmail là chương trình gửi/nhận email (áp dụng cho email theo tên miền riêng) phổ biến và dễ dàng sử dụng nhất hiện nay. Roundcube ngày nay thì hầu hết dịch vụ này đã được tin dùng và tích hợp sẵn trên các control panel phổ biến nhất như cPanel, DirectAdmin, Plesk...

Lỗi Roundcube Database Error rất dễ gặp với những ai đang sử dụng Directadmin. Lỗi này làm cho việc sử dụng webmail bị ảnh hưởng. Hôm nay HostVN sẽ hướng dẫn khắc phục lỗi Roundcube Database Error:

Bước 1: SSH vào VPS với quyền root.

Bước 2: Kiểm tra log của roundcube.

Bạn cần phải xem log error để biết chính xác lỗi. Kiểm tra log  theo đường dẫn bên dưới:

tail /var/www/html/roundcube/logs/errror.log

Khi đó bạn sẽ thấy log báo lỗi liên quan đến kết nối database sau:

[30-Oct-2023 10:04:51 +0700]: <nr8lrj72> DB Error: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'da_roundcube'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/html/roundcubemail-1.5.2/program/lib/Roundcube/rcube_db.php on line 194 (GET /roundcube/)
[30-Oct-2023 10:04:51 +0700]: <nr8lrj72> DB Error: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'da_roundcube'@'localhost' (using password: YES) (GET /roundcube/)
[30-Oct-2023 10:05:26 +0700]: <nr8lrj72> DB Error: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'da_roundcube'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/html/roundcubemail-1.5.2/program/lib/Roundcube/rcube_db.php on line 194 (GET /roundcube/)
[30-Oct-2023 10:05:26 +0700]: <nr8lrj72> DB Error: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'da_roundcube'@'localhost' (using password: YES) (GET /roundcube/)

Bước 3: Cài đặt lại Roundcube.

Các bạn thực hiện chạy lần lượt các lệnh bên dưới:

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf
mysql -u da_admin -p
DROP DATABASE da_roundcube;
quit
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build roundcube

Chú thích: 

1. Lấy thông tin đăng nhập database của user da_admin.

2. Đăng nhập vào admin Mysql  (thông tin ở mục 1)

3. Xoá Database da_roundcube và thoát.

4. Di chuyển đến thư mục custombuild.

5. Chạy lệnh rebuild lại roundcube.

Bạn chờ  để hệ thống cho build hoàn tất là bạn có thể cho truy cập lại vào webmail bình thường.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 1016
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0