Hướng dẫn suspend/unsuspend người dùng bằng command trên VPS Directadmin

Article ID: 846
Cập nhật gần nhất: 30 Th12, 2021

Từ phiên bản Directadmin v1.595 trở lên, Directadmin đã cho phép người dùng có thể gõ lệnh suspend/unsuspend thông qua SSH với quyền root.

Bài viết sử dụng user là HOSTVN và domain là domain.com.

Suspend tài khoản

/usr/local/directadmin/directadmin --suspend-user user=HOSTVN

Unsuspend tài khoản

/usr/local/directadmin/directadmin --unsuspend-user user=HOSTVN

Suspend domain

/usr/local/directadmin/directadmin --suspend-domain domain=domain.com

Unsuspend domain

/usr/local/directadmin/directadmin --unsuspend-domain domain=domain.com

Bạn có thể thêm lý do tạm ngưng tài khoản bằng key

reason=X

Trong đó X phải là một trong các nguyên nhân có trong tệp /usr/local/directadmin/data/templates/suspension_reason.txt, ví dụ:

/usr/local/directadmin/directadmin --suspend-user user=fred reason=abuse

Article ID: 846
Cập nhật gần nhất: 30 Th12, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0