Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Email Business

Article ID: 423
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019

Để thay đổi mật khẩu ( Change Password) tài khoản user, bạn đăng nhập vào Email Bussiness. Sau đó chọn Settings (Cài dặt) -> Account (Tài khoản) -> Change Password (Thay đổi mật khẩu)

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết và bấm save

- Old Password: Mật khẩu cũ

- New Password: Mật khẩu mới

- Confirm Password: Xác nhận mật khẩu mới

Lưu ý: Mật khẩu phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Có chứa chữ in hoa
- Có chứa chữ in thường
- Không được trùng với tên người dùng của bạn
- Có chứa ít nhất một số từ 0 đến 9
- Có chứa ít nhất một ký tự đặc biệt như #, @, &, v.v.
- Dài ít nhất 8 ký tự

Ví dụ mẫu mật khẩu hợp lệ:

$2EhuDEzAW!0
Article ID: 423
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0