Hướng dẫn thêm domain cho user sử dụng VPS DirectAdmin

Article ID: 635
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Để có thêm thêm domain vào VPS sử dụng DirectAdmin các bạn làm theo những bước sau:

Hướng dẫn thêm domain cho user sử dụng VPS DirectAdmin

Bước 1: Chọn "User Level"

Chọn "User Level" để chuyển sang cấp độ người dùng

Bước 2: Chọn phần quản lý domain

Chọn "Domain Administrator" để xem danh sách các domain 

Bước 3: Thêm domain

Chọn "Add another domain" để thêm domain

Điền thông tin cần thiết, sau đó chọn "Create"

Sau khi khởi tạo thành công sẽ có thông báo hiện ra

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 635
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0