Internet là gì?

Article ID: 732
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021

Internet về bản chất là một mạng lưới tài nguyên máy tính toàn cầu. Bạn có thể coi Internet như một tập hợp vật lý của các bộ định tuyến và mạch điện như một tập hợp các tài nguyên được chia sẻ.

Một số định nghĩa phổ biến trong quá khứ bao gồm:

  • Một mạng lưới các mạng dựa trên giao thức truyền thông TCP / IP.
  • Một cộng đồng những người sử dụng và phát triển các mạng đó.
Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 732
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0