Sửa lỗi nginx: [emerg] bind() to x.x.x.x:80 failed (99: Cannot assign requested address)

Article ID: 1004
Cập nhật gần nhất: 07 Th08, 2023

Khi bạn khởi động nginx nhưng báo lỗi: nginx: [emerg] bind() to x.x.x.x:80 failed (99: Cannot assign requested address), điều đó có thể có nghĩa là IP được đề cập không tồn tại trong thiết bị của bạn. HostVN sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi này. 

Các bạn mở file  /etc/sysctl.conf và thêm dòng dưới vào file:

net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1

Sau đó chạy sysctl -p để kiểm tra và restart lại nginx.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 1004
Cập nhật gần nhất: 07 Th08, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0