Hướng dẫn kiểm tra log trong DirectAdmin

Article ID: 1005
Cập nhật gần nhất: 05 Th09, 2023

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra log trong DirectAdmin thông qua tài khoản admin

Bước 1: Bạn đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin, sau đó vào Log Viewer

Bước 2: Bạn chọn loại log muốn xem (1) và bấm Show Log (2) để xem log

Một số log cơ bản:

  • access.log : Cung cấp thông tin liên quan đến quyền truy cập dịch vụ bao gồm dấu thời gian, thời gian xử lý, phương thức, đường dẫn, người giới thiệu/nguồn gốc, người dùng được xác thực và loại xác thực.
  • error_log : Nhật ký lỗi của các dịch vụ trong DirectAdmin.
  • login.log : Chứa thông tin tất cả các lần đăng nhập vào DirectAdmin (cả đăng nhập thành công và thất bại).
  • system.log : Ghi lại tất cả các hành động có giá trị được thực hiện trong bảng DirectAdmin (tạo/xóa người dùng và tên miền, gia hạn chứng chỉ, khôi phục người dùng, chi tiết kiểm đếm, v.v.).
     
Article ID: 1005
Cập nhật gần nhất: 05 Th09, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0