Tăng, giảm các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin

Article ID: 483
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020

Để tăng các thông số PHP trong hosting sử dụng Direct Admin các bạn làm như sau:

Chọn Select PHP Version

Chọn Switch To PHP Options và tăng các thông số cần thiết

Các thông số có thể điều chỉnh:

max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
post_max_size
upload_max_filesize

Chúc các bạn thao tác thành công với hướng dẫn trên.



Article ID: 483
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong hosting Direct...       Hướng dẫn bật PHP Extension trên hosting Direct Admin