Trình duyệt web là gì?

Article ID: 737
Cập nhật gần nhất: 02 Th04, 2021

Trình duyệt Web là phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn. Để truy cập Web, bạn cần có trình duyệt web, chẳng hạn như Google Chrome, Microsoft Internet Explorer hoặc Mozilla Firefox.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 737
Cập nhật gần nhất: 02 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0