Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 3 kết quả
... Change Mod – Chmod nghĩa là thiết lập quyền ... của Hostvn, các bạn nên chmod theo chuẩn 644 với file, ... 755 với floder. Chmod như thế nào ? Để ...
27 Th12, 2019 Lượt xem: 0
... Để CHMOD file hay thư mục trong ... như hình dưới đây: Để CHMOD thư mục hoặc file, bạn ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 2562
... CHMOD nghĩa là thiết lập quyền ... của HOSTVN, các bạn nên CHMOD theo chuẩn 644 với file, ... mục. Các thành phần của CHMOD CHMOD thực chất chính là ...
17 Th06, 2014 Lượt xem: 1641