Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 3 kết quả
item Hướng dẫn chmod file và folder trên hosting, vps Linux
... Change Mod – Chmod nghĩa là thiết lập quyền ... của Hostvn, các bạn nên chmod theo chuẩn 644 với file, ... 755 với floder. Chmod như thế nào ? Để ...
27 Th12, 2019 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn CHMOD file và thư mục trên hosting sử dụng cPanel
... Để CHMOD file hay thư mục trong ... như hình dưới đây: Để CHMOD thư mục hoặc file, bạn ...
28 Th02, 2019 Lượt xem: 2562
item CHMOD là gì?
... CHMOD nghĩa là thiết lập quyền ... của HOSTVN, các bạn nên CHMOD theo chuẩn 644 với file, ... mục. Các thành phần của CHMOD CHMOD thực chất chính là ...
17 Th06, 2014 Lượt xem: 1641