print  In ra
Thuật ngữ
 
.
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
Z
All

  • Query
    Query theo nghĩa tiếng anh là một yêu cầu truy vấn thông tin. Vậy, query trong ngôn ngữ lập trình là gì? Cũng tương tự vậy thôi, Query dùng để thực hiện các thao tác truy vấn lên dữ liệu đó (data manipulation) – thêm, xóa, thay đổi.